Close
finloup logo

Αγόρασε με 4 άτοκες δόσεις για παραγγελίες άνω των 49€.

μάθε περισσότερα
DeliveryΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 39€ & ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ 
finloup logo

Αγόρασε με 4 άτοκες δόσεις για παραγγελίες άνω των 49€.

μάθε περισσότερα
Δωρεάν Μεταφορικά άνω των 29€ για αγορές με κάρτα
ΦΙΛΤΡΑ Go Back
ΕΙΔΟΣ

Προσωπικά δεδομένα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Για την Εταιρεία μας, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί μας. Για το λόγο αυτό και πλήρως εναρμονισμένα με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)] και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου], όπως ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία με τον υπ’ αρ.  Ν. 4624/2019 όπως ισχύει σήμερα, έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις, που τίθενται από το παραπάνω νομικό πλαίσιο.

 Η παρούσα Πολιτική, καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με την χρήση των Cookies ισχύουν για όλους τους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εγγεγραμμένους και μη αλλά και για τους χρήστες των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία ‘’ Φ. ΛΙΟΣΑΤΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΚΕ»  και τον διακριτικό τίτλο «XXVI SETT- feel&home-lingerie & nightwear», όπως εκπροσωπείται νομίμως, που εδρεύει επί της Λεωφόρου 25ης Μαρτίου αρ. 134-136 στην Πετρούπολη Αττικής είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, σύμφωνα με το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο. 

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων και την άσκηση των κατωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, μπορεί όποιος επιθυμεί να απευθυνθεί στην Εταιρεία μας διά της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε, με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο.

β) για την διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. 

γ) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές της σχέσεις με τους πελάτες ή από άλλα απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά της.

δ) όταν έχετε συναινέσει ειδικά, ρητά και εγγράφως στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια εκ των ανωτέρω υπό α έως γ αναφερόμενων νομίμων βάσεων.

 

Σημειώνεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πελατών από την Εταιρεία μας, συμπεριλαμβάνεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας αποκτά πρόσβαση στα κάτωθι προσωπικά δεδομένα των εκάστοτε χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  :

Ο χρήστης κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα μας, μας παραχωρεί πρόσβαση στη διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου ( IP Address), στα δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας μας και στις προτιμήσεις του για τα προϊόντα μας .

Σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας των άνω προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας αποτελούν: η διευκόλυνση των τεχνικών μας δυνατοτήτων για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, η παροχή εύχρηστης, φιλικής και κατανοητής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας στον εκάστοτε χρήστη, η βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας μας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης από τον χρήστη και η καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων καταναλωτικών δεδομένων.

Κατά δε την παραγγελία για αγορά των προϊόντων μας, ο χρήστης μας παραχωρεί πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και εφόσον επιθυμεί τιμολόγιο, μας γνωστοποιεί το  επάγγελμα, την επωνυμία, τον  ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της επιχείρησής του, στο περιεχόμενο του παραγγελθέντος προϊόντος, στον επιθυμητό τρόπο πληρωμής και στο υποδεικνυόμενο τόπο αποστολής των προϊόντων .

Σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας των άνω προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας αποτελούν : η έγκαιρη, απρόσκοπτη και νόμιμη εκτέλεση των συμβατικών μας  υποχρεώσεων απέναντι στους πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας, η υποστήριξη νομικών αξιώσεων,  η χρήση αυτών για φορολογικούς λόγους και για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων προϊόντων, η χρήση αυτών για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας μέσω της διαχείρισης του πελατολογίου μας, η επικοινωνία με τους χρήστες-πελάτες μας στο πλαίσιο της καλής εκτέλεσης των ανειλημμένων υποχρεώσεών μας, η ικανοποίηση αιτημάτων και η επίλυση παραπόνων, η συμμετοχή των χρηστών-πελατών μας σε διαγωνισμούς ή σε προγράμματα επιβράβευσης, η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα νέα προϊόντα μας ή για την υπενθύμιση εκκρεμών παραγγελιών σε υφιστάμενους πελάτες μας, η ανανέωση και βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων μας .

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, όπως ενδεικτικά διά των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και την παροχή των προϊόντων μας.

Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με τα οικονομικά τους στοιχεία κατά την επιγραμμική (online) πληρωμή των παραγγελιών, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών της, όπως ενδεικτικά σε αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία κλπ. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ή κοινοποίηση ευαίσθητων δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα θα απαλείφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψή μας.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών της, αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται, εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για τους ακόλουθους σκοπούς, η Εταιρεία μας δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μόνον κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσης και συναίνεσης των χρηστών της ιστοσελίδας μας :

- Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εμπορικής προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτύου, φαξ, κοινωνικών μέσων ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά SMS, τηλεφώνου, αλληλογραφίας.

- Για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter),

- Για σκοπούς έρευνας ικανοποίησης των χρηστών

- Για σκοπούς έρευνας  ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών των χρηστών ως καταναλωτών. 

- Για τη λειτουργία και διαχείριση οποιωνδήποτε προγραμμάτων επιβράβευσης τυχόν υπάρξουν μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Η παραπάνω συναίνεση και συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των χρηστών, για τους παραπάνω σκοπούς, θα μας παρέχεται με ηλεκτρονική δήλωση, κατά τρόπο σαφώς διακριτό από άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η ρητή αυτή δήλωση, με την οποία ο χρήστης θα μας παρέχει την συναίνεσή του, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θα γίνεται είτε κατά την εγγραφή του σαν χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε κατά την εγγραφή του στο newsletter του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παραγγελίας των προϊόντων είτε κατά την σύναψη των σχετικών συμβάσεων μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση και συναίνεσή του οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται με σχετική δήλωση του χρήστη ότι επιθυμεί να ανακαλέσει τη σχετική συγκατάθεσή του, η οποία θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών της Εταιρείας μας που υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η διαδικασία επεξεργασίας των  δεδομένων από την Εταιρεία μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

Αν μας έχει χορηγηθεί η ρητή συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (π.χ. εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό, μέχρις ότου ανακληθεί η σχετική συγκατάθεση. 

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα  Cookies, θα διαγραφούν σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Περαιτέρω, ενδέχεται η Εταιρεία μας να διατηρεί προσωπικά δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :

- Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση, από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις 

- Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.

- Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων.

     Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της Εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που έχουμε περιγράψει παραπάνω.
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας,  όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου. 

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

·         να τηρούν εχεμύθεια,

·         να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

·         να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

·         να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.

 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός E.E. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε διασυνοριακές διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

 

Κάθε χρήστης φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

α) Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους. Το υποκείμενο δύναται να έχει επίγνωση και να επαληθεύσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, καθώς επίσης να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν και να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

β) Δικαίωμα Διόρθωσης. Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να μελετήσει, να διορθώσει, να επικαιροποιήσει ή να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα ερχόμενος σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). 

γ) Δικαίωμα Διαγραφής. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του Κανονισμού.

δ) Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (2) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητά αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (3) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (4) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται στην επεξεργασία.

ε) Δικαίωμα Φορητότητας. Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να λάβει χωρίς χρέωση τα προσωπικά του δεδομένα σε μορφή που θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσει και να τα επεξεργαστεί με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχει δικαίωμα να μας ζητήσει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα του αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχει παράσχει και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή του ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. 

στ) Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. 

η) Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης. Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή του, το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή του προτού την ανακαλέσει. 


Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων εκάστου χρήστη φυσικού προσώπου, μπορεί όποιος επιθυμεί να απευθυνθεί στην Εταιρεία μας διά της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσει στα αιτήματά χρηστών- φυσικών προσώπων δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα. Αν, όμως, το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα ενημερώσει εντός μηνός αν χρειαστεί να λάβει  χρονική παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να απαντήσει στο αίτημα.

Αν τα Αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Κάθε χρήστης φυσικό πρόσωπο και εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά του, έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Κάθε χρήστης φυσικό πρόσωπο, με την χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και κατά την παραχώρηση προσωπικών του δεδομένων, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης και συναίνεσης, αναγνωρίζει ότι έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία του, που ζητούνται από την Εταιρεία μας. Περαιτέρω, οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

Αν η Εταιρεία μας διαπιστώσει ή έχει βάσιμες υποψίες ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω υποχρεώσεις εκάστου χρήστη ή ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε αίτημα χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας απόρριψης της αίτησής του.

Με την χρήση της ιστοσελίδας μας κάθε χρήστης βεβαιώνει πως είναι άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είναι κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών δεδομένων, χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική του  μέριμνα. Εφόσον δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλει να προβεί σε άμεση σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζει  πως η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους του στο μέτρο που δεν έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας του ή για την συγκατάθεση του ασκούντος την γονική του μέριμνα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 
Follow us
Instagram
Contact
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
210 501 0477
Safe pay
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK
Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελιών, λόγω φόρτου εργασίας στις εταιρείες Courier. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!